Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Zasady zwrotów i reklamacji
Nasze nowości
Kontakt
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Zasady zwrotów i reklamacji

Zasady Zwrotów:

1. Poniższe postanowienia odnoszące się do prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży znajdują zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Tym samym wskazanie Konsumenta , należy odczytywać jako odnoszące się do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu Internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów  innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

3. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem na adres Sprzedawcy, tj.: TIM PLUS Sp. z o.o., ul. Keplera 1, 60-158 Poznań, lub na adres email info@perfumyikosmetyki.pl.

5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.

6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta).  Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres TIM PLUS Sp. z o.o., ul. Keplera 1, 60-158 Poznań.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

b. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Zasady rozpatrywania reklamacji:
 

1. Poniższe postanowienia odnoszące się do odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z znajdują zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Tym samym wskazanie Konsumenta w niniejszej części , należy odczytywać jako odnoszące się do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów zgodnych z Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.

7. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt. 

8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: (i) Sprzedawca odmówił lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową, (ii) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; (iii) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany (iv) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

9. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

10. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt.  Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. W postępowaniu reklamacyjnym dotyczącym Konsumenta stosuje się przepisy art. 43 a i następne ustawy o prawach konsumenta.

12. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z Umową należy składać na piśmie na adres Sprzedawcy, tj. TIM PLUS Sp. z o.o., ul. Keplera 1, 60-158 Poznań albo za pośrednictwem adresu e-mail info@perfumyikosmetyki.pl.

13. Reklamacje do Sprzedawcy prosimy aby zawierała informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer Zamówienia, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta.

14. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

15. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Klient może zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy: TIM PLUS Sp. z o.o., ul. Keplera 1, 60-158 Poznań albo za pośrednictwem adresu e-mail info@perfumyikosmetyki.pl.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu